Публикуваме пълен текст на предложените от ПАЕНПР промени в дизайна на процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. (ОПИК), представени по време на проведените работни срещи на 23 и 26 октомври 2017 г. по инициатива на Министерство на икономиката. В работните дискусии взеха участие представители на браншови и консултантски организации, включително ПАЕНПР, като целта им беше обсъждане на предложенията за промени в изискванията и условията за кандидатстване по процедурата.

Първата от тези срещи бе с участието и на министър Караниколов, а втората в по-широк формат. Най-активни по време на двете работни срещи бяха представителите на ПАЕНПР - Атанас Кирчев и Андрей Лалов, които изложиха и аргументираха конкретните предложения на асоциацията за промени на основните параметри на процедура "Насърчаване на предприемачеството".

В резултат на обсъжданията се оформи консенсус за редица важни промени на изискванията за кандидатстване по процедурата, а други от предлаганите промени, представителите на Управляващия орган се ангажираха допълнително да обсъдят и коментират.


Приложение:

1. Предложение на ПАЕНПР за промени в дизайна на процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.