Членство Станете част от Професионална асоциация европейски и национални проекти за развитие

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

Необходими документи, процедура за приемане на нови членове и годишен членски внос

Членственото правоотношение възниква и се прекратява по решение на Управителния съвет, като желаещите кандидати за членство в ПАЕНПР физически и юридически лица, подават следните документи до Управителния съвет (УС):

Писмена молба до Управителния съвет;

Декларация за приемане и спазване на Устава и Етичния кодекс на ПАЕНПР;

Заверено копие от удостоверение за актуално състояние за юридическо лице, копие от документ за самоличност и автобиография за физическо лице;

Решение на компетентния орган на юридическото лице - кандидат;

УС разглежда молбата за членство на първата си сесия след нейното подаване.

Годишният членски внос възлиза на 250 BGN за физически и 500 BGN за юридически лица. Еднократно се заплаща встъпителна вноска в размер на 200 BGN.
Последни публикации

Публукуван доклад във връзка с изпълнението на Дейност 2 от проект по ДБФП BG05SFOP001-2.009-0118-C01

Публукуван доклад във връзка с изпълнението на Дейност 2 от проект по ДБФП BG05SFOP001-2.009-0118-C01

02.10.2020
Важно решение на ВАС в полза на кандидатите за безвъзмездна помощ

Важно решение на ВАС в полза на кандидатите за безвъзмездна помощ

17.12.2019
Обществено обсъждане на проект на индикативна годишна работна програма по ОПИК за 2020 г.

Обществено обсъждане на проект на индикативна годишна работна програма по ОПИК за 2020 г.

01.10.2019