На 12 декември 2017 г., Министерство на икономиката обяви началото на второ обществено обсъждане по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Конкретни предложения и коментари по публикуваните нови условия за кандидатстване и критерии и методика за оценка на проектите, могат да бъдат изпращани на вниманието на Управляващия орган в срок до 17:30 часа на 29.12.2017 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.


Сред очакваните по-съществени промени в публикувания за ново, второ по ред, обществено обсъждане пакет от документи, се нареждат:  

1. Намаляване на максималния размер на заявената безвъзмездна финансова помощ от първоначално предвидените 391 166 лв. на 200 000 лв. за индивидуален проект, при максимален интензитет на помощта до 80% (вместо първоначално обявените до 90%).


2. Общият бюджет на процедурата възлиза на 67 227 768,06 лева, като е предвидено въвеждане на секторно разпределение на наличния бюджет, както следва:

- Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия, с изключение на ИКТ: 33 613 884,03 лева;

- ИКТ сектори: 10 084 165,21 лева;

- Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства: 23 529 718,82 лева;


3. Допустими по процедурата са кандидати – независими микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г. (в настоящия вариант на условия за кандидатстване е отпаднало изискването кандидатите да бъдат регистрирани преди датата на официално обявяване на процедура „Насърчаване на предприемачеството“).


4. Към датата на подаване на проектното предложение по процедурата и до приключване на изпълнението на проекта, бенефициентът трябва да отговаря на изискването записаният капитал на кандидата да е равен на минимум 20% от общо допустимите разходи по проекта.


5. Внесени са редица промени и в допустимите по процедурата сектори на основна икономическа дейност, в която кандидатите развиват своята дейност и дейността, за която кандидатстват. Новите сектори са както следва:


Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

• С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

• С20 „Производство на химични продукти“;

• С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

• С27 „Производство на електрически съоръжения“;

• С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

• С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

• С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

• J58 „Издателска дейност“;

• J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

• J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

• J63 „Информационни услуги“;

• M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;


Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:

• С14 „Производство на облекло“;

• С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

• С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;

• С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

• С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;

• С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

• С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

• С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

• С25.62 „Механично обработване на метал“;

• С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

• С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

• С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

• J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

• J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

• M71.11 „Архитектурни дейности“;

• М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

• M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

• M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;


6. Въведено е ограничение на допустимите по проекта разходи за външни услуги, които не могат да надхвърлят 10% от общо допустимите разходи по проекта.


7. Намалена е общата тежест на критериите за приоритизация в общата оценка на проекта при критериите, за които първоначално беше предвидено да бъде даден сериозен приоритет, а именно:

- проекти на жени предприемачи;

- проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени);


8. Разширен е броят на областите, попадащи в критериите за приоритизация на проектите със следните допълнителни области: област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;


9. Предвижда се да бъде даден приоритет на проектите, изпълнявани в една от тематичните области на ИСИС, вкл. в приоритетните тематични области на ИСИС за съответния район на планиране.


10. Като част от проекта е необходима подготовката и подаването на бизнес план, по одобрен от Управляващия орган образец.Приложения:

1. Публикуван за второ обществено обсъждане пакет от документи по процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОП "Иновации и конкурентоспособност", 2014 - 2020 г.