Приложено публикуваме внесеното от Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР) Становище в процеса на обществено обсъждане на проекта на документация по процедура BG16RFOP002-2.00.. „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП "Иновации и конкурентноспособност 2014 - 2020".


Обобщение на направените констатации:

"Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ счита, че представената за обществено обсъждане проекто-документация по процедура BG16RFOP002-2.00.. „Насърчаване на предприемачеството“ е с лошо качество. В този й вид процедурата е концептуално сгрешена, като освен това Методологията и критериите за оценка страдат и от редица съществени технически недостатъци по отношение на тяхното качество (релевантност, обективност и прозрачност).


Според нас с тази документация Управляващият орган прави отстъпление от добре фокусираните процедури с прозрачна система за оценяване, които до този момент се изпълняват по ОПИК, като се връща към позабравените практики на нефокусираните, некачествени и непрозрачни процедури, изпълнявани по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“ в периода 2009-2012 г.


Тъй като считаме, че техническите недостатъци на Методологията и критериите за оценяване в значителна степен произтичат от концептуалните проблеми на процедурата, по-долу ги коментираме поотделно [...]. В заключение, отново заявяваме, че според нас по детайлно аргументираните по-горе причини параметрите на процедурата следва да бъдат цялостно преработени в диалог със всички заинтересовани страни, вкл. представители на целевите групи крайни получатели.


По тази причина същата следва да бъде оттеглена от обсъждане от Комитета за наблюдение, насрочен за 12 октомври."


Поради съществената дължина на ориганалния текст и включените в него множество бележки и коментари под линия, прилагаме пълния текст на Становището на ПАЕНПР като прикачен файл.Приложение:

1. Становище на ПАНЕПР по проекта на документация по процедура BG16RFOP002-2.00.. „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП "Иновации и конкурентноспособност 2014 - 2020".