Управляващият орган на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОПРЧР.

Всички заинтересовани страни имат възможност да изразят становище и да изпратят коментари на електронен адрес: igrp@mlsp.government.bg в срок до 4-ти октомври 2016 г.


Приложение:

1. Проект на индикативна годишна работна програма по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г. за 2017 г.