Центърът за развитие на човешките ресурси публикува национална покана за подаване на проектни предложения по КД3 "Структурен диалог - срещу между млади хора и отговорните за младежката политика" по Програма "Еразъм+" с краен срок за кандидатстване: 13:00 ч. българско време на 04 октовмри 2016 г.

Структурният диалог насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот, както и дебатите по въпроси, свързани с теми и приоритети, определени от тази дейност и от обновената политическа рамка в сферата на младежта.
Проектните предложения по дейността следва да се фокусират върху национални срещи и международни семинари за обмен на информация, младежки конференции, дебати и разпространение на информация, проучване на общественото мнение относно Структурния диалог, Европейската стратегия за младежта и участието на младежи в демократичния живот.

Потенциални бенефициенти:

Организации с нестопанска цел, НПО-та, публичен орган на местно или регионално ниво, асоциации, установени в програмна държава. В случай на кандидатура, включваща две или повече организации, кандидатстващата организация подава проектното предложение от името на всички партньорски организации, участващи в проекта.

Потенциални участници:

Участваща организация в проекта може да бъде:

- Организация с нестопанска цел, асоциация, НПО;

- Европейска младежка НПО;

- Публична институция на местно ниво.

Участващите организации следва да бъдат регистрирани или в Програмна страна, или в съседна на ЕС партньорска страна. Организациите от легитимните партньорски страни могат да вземат участие в проекта единствено като партньор (не могат да бъдат кандидатстваща организация).

Брой на участващите организации:

- Международни срещи: дейността трябва да включва най-малко две участващи организации от най-малко две различни страни, от които поне едната е програмна страна.
- Национални срещи: дейността включва една организация от програмна страна.

Допустими участници:

Млади хора на възраст между 13 и 30 години от държавите, включени в проекта.
Лица, отговорни за формиране на политиките: ако проектът предвижда участието на лица, отговорни за формиране на политиките, или експерти в сферата на младежката политика, тези участници могат да бъдат включени, независимо от тяхната възраст или географски произход.

Брой участници:

Минимум 30 млади участници трябва да бъдат включени в проекта.

Място на изпълнение на проекта:
Проектът следва да се осъществи в държавата на кандидатстващата организация.
Изключение: в случай че проектът е подаден от Европейска НПО, дейностите могат да се осъществят във всяка една програмна страна, включена в проекта.

Продължителност на проекта:

Проект по дейност Структурен диалог – срещи между млади хора и отговорните за младежката политика може да бъде с продължителност между 3 и 24 месеца. Продължителността следва да бъде избрана и посочена на етап кандидатстване, в съответствие с целите на проекта и планираните видове проектни дейности.

Срок за кандидатстване:

Кандидатите следва да подадат своите проектни предложения най-късно до: 04 октомври 2016 г. до 13:00 часа (българско време), за проекти, стартиращи между 1 януари и 31 май на 2017 г.

Финансиране:

Максимално допустимо финансиране за проекти по дейност Структурен диалог: 50 000 евро.


Допустими разходи:


- Пътни разходи – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на местоживеене до мястото на провеждане на дейността и обратно. Финансирането се отпуска на база на разстоянието на пътуването на всеки участник.

- Организационна подкрепа – включва средства за покриване на разходи, директно свързани с подготовката, изпълнението и реализирането на последващи дейности. Отпуска се на база на продължителността на престоя на всеки участник.

- Подкрепа за специални потребности – средства за покриване на допълнителни разходи, директно свързани с включването на участници с увреждания.

- Извънредни разходи – финансиране, което се отпуска за покриване на до 75% от реалните разходи, свързани с средства за покриване на разходи за (онлайн) консултации и допитвания за проучване на мнението на младежите, в случай, че такива дейности са предвидени в проекта, за издаване на финансова гаранция, както и за разпространение и използване на резултатите от проекта. Финансиране на извънредни разходи, свързани с издаване на виза, разрешение за пребиваване, ваксинации, както и подкрепа за участие на млади хора в неравностойно положение при равни условия (с изключение на разходите за пътуване и организационна подкрепа за участниците и придружаващите ги лица), се покрива изцяло по това при мотивирано искане, заложено във Формуляра за кандидатстване. Финансиране на извънредни разходи, свързани със скъпи пътувания на участници от отдалечени региони или отвъдморски страни и територии (ОСТ), се покрива до 80% от направените реални разходи.

За повече информация: http://www.hrdc.bg


Приложение:

1. Национална покана за подаване на проектни предложения по КД3 проекти за „Структурен диалог – срещи между млади хора и отговорните за младежката политика”.