КН на ОПИК гласува допълнителен бюджет за финасиране на проекти по вече проведената процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.


Първоначалният бюджет на процедурата от 97,8 млн. лв. бе увеличен с приблизително 30 млн. лв. Увеличението е за сметка на остаттъчен неусвоен ресурс по инветиционен приоритет 3.1, неусвоени средства в процеса на договаряне по двете досегашни процедури за енергийна ефективност, както и спестявяания, генерирани при изпъленнието на вече сключените договори за БФП.


В резултат на взетото решение УО на ОПИК ще покани за сключване на договори проектите от резервния списък по процедурата, получили 83 и 82 т. В случай, че след проведеното договаряне бъде издадено решение за отказ за предоставяне на БФП на някои от тези проекти, няма да бъдат канени за сключване на договор кандидати, чиито поректи са получили по-малко от 82 точки.


Поканите за сключване на договори с посочените кандидати от резервния списък ще бъдат изпратени от УО през м. май или началото на м. юни.