На 22.01.2019 г. между Сдружение „Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР) и дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет, в качеството ù на Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. (ОПДУ), беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект № BG05SFOP001-2.009-0118 „Повишаване на гражданското участие в процеса за формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“.

Проектът е финансиран по процедура № BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от националния бюджет на Република България.  

Общата стойност на проекта е 89 871,12 лв., от които 76 390,45 лв. европейско и 13 480,67 лв. национално съфинансиране.  

Проектът се изпълнява в партньорство между Сдружение „Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР), в качеството ù на Бенефициент по проекта, и Фондация „Ес О Ес Предприемачи“, в качеството ù на Партньор по проекта.  

Общата цел на проекта е свързана с увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите. Трите специфични цели на проекта са: (1) Предоставяне на препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките и по-добра регулаторна среда в сферата на конкурентоспособността и иновациите; (2) Установяване на реално партньорско управление между администрацията, гражданите и бизнеса в сферата на конкурентоспособността и иновациите; и (3) Постигане на по-открито и отговорно управление в сферата на конкурентоспособността и иновациите. 

Професионална асоциация "Европейски и национални програми за развитие“ и Фондация "Ес О ЕС Предприемачи" са организации с нестопанска цел в обществена полза, поставящи си цели, свързани с насърчаване на гражданското участие и подпомагане на държавната администрация в процеса на формулирането и изпълнението на публичните политики, и създаването на добре регулирана прозрачна среда за изпълнение на публичните политики.  

В рамките на настоящия проект двете организации планират да изпълнят следните дейности: 

1. Извършване на изследване, свързано с анализ на настоящото състояние и проучване на добри практики и иновативни решения, и формулиране на препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите. 

2. Разработване на механизми и инструментариум за участие на гражданите и бизнеса при формулирането и изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и решенията на администрацията в сферата на конкурентоспособността и иновациите. 

3. Провеждане на обучения на служителите и членовете на кандидата и партньора, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите. 

4. Организиране на информационна кампания с цел повишаване на обществената осведоменост относно механизмите и инструментариума за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите. 

5. Провеждане на дискусия тип "кръгла маса" със заинтересованите страни в сферата на политиките за конкурентоспособност и иновации. 

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на реално партньорско управление между администрацията, гражданите и бизнеса, по-открито и отговорно управление, и по-добра регулаторна среда, обезпечаваща ефективност и ефикасност на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите.  ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------  

Проект № BG05SFOP001-2.009-0118 „Повишаване на гражданското участие в процеса за формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.