Сдружение "Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие" (ПАЕНПР) има удоволствието да публикува настоящия доклад от проведено изследване - "Анализ на настоящото състояние, проучване на добри практики и иновативни решения, и формулиране на препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите". 

Изследването е изготвено в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0118-C01/22.01.2019 г. „Повишаване на гражданското участие в процеса за формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Проектът се изпълнява в партньорство между Сдружение „Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР) в качеството му на бенефициент и Фондация „Ес О Ес Предприемачи“ в качеството ù на партньор.  

Общата цел на проекта е свързана с увеличаване на гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите.  

Специфичните цели на проекта са:  

1. Предоставяне на препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките и по-добра регулаторна среда в сферата на конкурентоспособността и иновациите.  

2. Установяване на реално партньорско управление между администрацията, гражданите и бизнеса в сферата на конкурентоспособността и иновациите. 

3. Постигане на по-открито и отговорно управление в сферата на конкурентоспособността и иновациите. 

Изследването е извършено в рамките и за целите на изпълнението на Дейност 1 „Извършване на изследване, свързано с анализ на настоящото състояние и проучване на добри практики и иновативни решения, и формулиране на препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“ по проекта. Изследването е важно условие за успешното реализиране на целите проекта, тъй като факторите, влияещи върху ефективността на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение, мониторинг и оценка на публичните политики и програми в областта на конкурентоспособността и иновациите са много и разнообразни. Анализирането на тези фактори, техния генезис, същност и особености, идентифицирането на силни и слаби страни, добри практики и възможности за оптимизиране е основна задача, резултатите от която ще позволят формулирането на целенасочени действия за подобряване на гражданското участие и засилено партньорство между заинтересованите страни в процесите на реализиране на публичните политики.  

Анализът включва следните основни компоненти:  

• Същност на партньорството при формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите 

В рамките на тази първа част от изследването са разгледани същността и основните харектеристики на партньорството като основен принцип на формулиране и изпълнение на публичните политики, на всички нива и във всички етапи на формулиране и реализация на политиките – при стратегическото планиране и програмиране, изпълнение, мониторинг и оценка на публични политики и програми, в т.ч. и в областта на конкурентоспособността и иновациите. Разгледани са основните принципи и последователните етапи на анализа и идентифицирането на ключовите заинтересовани страни (stakeholders), както и основните нормативни и стратегически документи, които формират националната законова и стратегическа рамка на партньорството при формулирането, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите.  

• Аспекти на партньорството при реализиране на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите  

Втората част от изследването разглежда двата основни аспекти на партньорството - структурен (участници в процеса), функционален (форми/механизъм и инструменти за взаимодействие), капацитет за участие в процеса (човешки ресурси, опит, нагласи). В рамките на тази част от анализа са идентифицирани всички основни участници и заинтересовани страни в процеса, направен е преглед на техните функции и практики, капацитет за участие, потребности и нагласи, механизмите и състоянието на партньорските взаимоотношения.  

• Ситуационен анализ на партньорството при реализиране на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите  

Тази част от изследването  разглежда реално състояние на партньорството при реализацията на при реализиране на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите в България. Анализът обхваща последователно всички етапи от програмния цикъл при изработването на публичните политики и програми в сферата на конкурентоспособността и иновациите (планиране и програмиране, изпълнение, мониторинг и оценка), като е формулирана обективна оценка на състоянието на партньорството и на потенциалните възможности за оптимизация на гражданското участие на всеки от разгледаните програмни етапи.  

• Добри практики и модели за гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на политики в сферата на конкурентоспособността и иновациите 

В рамките на тази част от проучването е направен преглед на работещи национални и регионални модели от страни на ЕС на участие на (представители на) гражданското общество в процесите на консултации и вземане на решение на различни етапи на цикъла на реализиране на политиките, функционирането на консултативни органи с гражданско участие, техните отговорности, капацитет, процедури, отчетност и прозрачност. В резултат от изследването са идентифицирани и анализирани подходящи модели за гражданско участие и партньорство при реализирането на политиките за икономическо развитие, които биха могли да бъдат адаптирани за пренасяне в националната ни практика. 

• Препоръки за подобряване на гражданското участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите 

Въз основа на ситуационния анализ и проучването на добрите европейски практики, в заключителната част на изследването са формулирани конкретни препоръки за подобряване на партньорството със структурите на гражданското общество, които са насочени както към представителите на публичния сектор, така и към другите участници в процеса (неправителствени организации, социално-икономическите партньори и браншовите организации на бизнеса). Формулираните препоръки адресират идентифицираните проблеми и нужди на всяка от различните групи участници в процеса.  

Изследването е изготвено от екип на Сдружение „Регионален младежки парламент“ в изпълнение на Договор за услуги № BG05SFOP001-2.009-0118-C01/Se-1 от 24.06.2019 г.  


Приложение

1. Доклад от проведено изследване по Дейност 1 от проект по ДБФП BG05SFOP001-2.009-0118-C01 - "Анализ на настоящото състояние, проучване на добри практики и иновативни решения, и формулиране на препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите".