На 17.05.2018 г. в гр. София се проведе 6-тото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации иконкурентоспособност 2014-2020".


По-важните въпроси, обсъждани на заседанието на КН, включваха: изменение на ОПК, изменение в ЕГРП за 2018 г., одобряване на меодология и критерии за подбор на операции по процедура "Насърчаване на предпиемачеството", увеличаване на ресурса по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ и първоначално представяне на проекта на методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ". Освен взетите решения по посочените въпроси, КН постигна принципно принципно процедурно съгласие занапред критериите  и методологията за избо нна операци да бъдат предлагани за обсъждане и приемане от КН едва след като същите са преминали обществено обсъждане, което ще даде възможност на КН да има пълна информация относно предложените от Управлаващия орган детйлни критерии за оценка на проектните предложения по сответните процедури, както и коментарите и пропоръките, получени в рамките на общественото обсъждане. Първата процедура, чиито критерии и методология за подбор на операции ще бъдат одобрени по този процедурен ред, ще бъде дългоочакванта от бизнеса процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ", чието обявяване съгласно актуализираната ИГРП за 2018 г. се предвижда за м. август.