КН на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" одобри окончателно критериите и методологията за подбор на проекти по процедура "Насърчаване на предприемачеството".


Условията за кандидатставне по процедурата вече бяха предмет на две последователни обществени обсъждания, проведени през миналага 2017 г. Те се наложиха поради значителия брой коментари и предложения за подобряване на първоначално предложените от УО критерии, които бяха подложени на масирана критика от работодателските организации, асоциациите на консултантските организации, НПО в подкрепа на предпиемачеството, както и на потенциални бенефициенти.


След продължителна дискусия членовете на КН одобриха окончателно предложените от Управляващия орган критерии и методология за подбор на проекти, като в тях бяха внесени две по-съществени изменения:


Към допустимите сектори, свързани с европейските и регионалните предизвикателства, бе добавен и Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“.


Присъжданите точки по критерия т. ІV. 1. „Реалистичност на разходите по проекта“ ще бъдат намалени, за сметка на добавяне на точки по критерий за съответствие на проектите с регионалната специализация по ИСИС.


Добавянето на Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“ към допустимите по процедурата сектори ще даде възможност на стартиращи предприятия, вкл. индивидуални медицински и дентални практики, кактои такива, предоставящи услуги в областта на социалните грижи, да могат също да кандидатствата по процедурата.


В окончателно гласуваната от КН методология и критерии за подбор отпадна предвиденото в един от вариантите на кретериите изискване за наличие на минимален регистриран и внесен капитал от страна на кандидатите, с което се облекчиха съществено финансовите изисквания към кандидатите.


Запазва се предварително обявеното секторно разпределние на общия бюджет на процедурата от 67 227 768 лв.


1) Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия

- Сектори с изключение на ИКТ: 30 252 495.63 лева
- ИКТ сектори: 6 722 776.80  лева


2) Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства: 30 252 495.63 лева

Процедурата ще бъде открита за кандидатстване от Управляващия орган на ОПИК през настоящия месец май, като ще бъдат обявени два крайни срока за кандидатстване, За всеки от двата срока ще има предварително определен бюджет, като ще се извърши отделно класиране на проектите, подадени по всеки от двата срока в рамките на така определените бюджети.