На 31.05.2019 г. Професионална асоциация "Европейски и национални програми за развитие" (ПАЕНПР) обяви процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: "Предоставяне на услуга по извършване на изследване, свързано с анализ на настоящото състояние и проучване на добри практики и иновативни решения, и формулиране на препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите". 

Договорът за услуги ще се финансира по Договор за БФП № BG05SFOP001-2.009-0118-C01/22.01.2019 г. „Повишаване на гражданското участие в процеса за формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. 

Крайният срок за набиране на оферти е до 07.06.2019 г. 

Офертите за участие в процедурата за избор на изпълнител се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/. 


Приложения: Пакет от документи за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: "Предоставяне на услуга по извършване на изследване, свързано с анализ на настоящото състояние и проучване на добри практики и иновативни решения, и формулиране на препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите".